Tisdag 22 februari 18.30 Årsmöte med föredrag

Lokal: Hörsalen i Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22B. Entrén öppnar 18.00 så alla har tid att ta en sittplats, köpa lotter, kolla in vinster och prata med andra medlemmar. Föredraget börjar 19.00 och slutar ca 21.00. I halvtid tar vi paus med fika. 

Årsmöte och Johan Nilsson: Växter jag brinner för
Johan arbetar som trädgårdsmästare i Botaniska Trädgården och har hand om några av de unika samlingarna i lökhusen. Han kommer att visa bilder på och berätta om några av alla de växter han blivit särskilt förtjust i.

Årsmöte

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Justering av röstlängd, om så påfordras
 7. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 2021
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2021
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021
 11. Val av ledamöter för två år, i tur att avgå är Marie Sandsjö-Bolinder, Lena Ljungholm och Jan Berggren
 12. 12. Val av tre suppleanter för ett år, i tur att avgå är Elisabeth Bicok, Lena Erixon och Mikael S Andersson
 13. 13. Val av två revisorer för ett år, i tur att avgå är Annica Nordin och Karin Hvit
 14. 14. Val av två revisorssuppleanter för ett år, i tur att avgå är Helena Johnsson och Bengt Karlsson
 15. 15. Val av ledamöter till valberedningen för ett år, varav en sammankallande, i tur att avgå är Annica Nordin, Bengt Karlsson och Monica Wendt
 16. 16. Framläggande av verksamhetsplan för 2022
 17. 17. Fastställande av budget 2022
 18. 18. Fastställande av medlemsavgift för 2023
 19. 19. Ärende som styrelsen förelägger årsmötet
 20. 20. Eventuella motioner, som varit styrelsen tillhanda före 1 januari 2022
 21. 21. Övriga ärenden
 22. 22. Mötets avslutande
 23. Tack till funktionärer

 

Utskrifter av årsmöteshandlingarna kommer att finnas på mötet.

22 feb 2021