Tisdag 24 augusti 19.00 Årsmöte

Via Zoom. Anmäl dig senast 17 augusti till Lena Ljungholm, ljungholm@flaton.se för att få länk och möteshandlingar.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

5. Godkännande av dagordningen

6. Justering av röstlängd, om så påfordras

7. Val av två personer att justera protokollet och fungera som rösträknare

8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 2020

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020

11. Val av ordförande för två år, i tur att avgå är Lisbeth Dinsdale

12. Val av ledamöter för två år, i tur att avgå är Marie Johansson, Wiveka Ritzl och Anneli Wiklund

13. Val av tre suppleanter för ett år, i tur att avgå är Elisabeth Bicok, Lena Erixon och Mikael S Andersson

14. Val av två revisorer för ett år, i tur att avgå är Annica Nordin och Karin Hvit

15. Val av två revisorssuppleanter för ett år, i tur att avgå är Helena Johnsson och Bengt Karlsson

16. Val av ledamöter till valberedningen för ett år, varav en sammankallande, i tur att avgå är Annica Nordin, Bengt Karlsson och Monica Wendt

17. Framläggande av verksamhetsplan för 2021

18. Fastställande av budget 2021

19. Fastställande av medlemsavgift för 2022

20. Ärende som styrelsen förelägger årsmötet

21. Eventuella motioner, som varit styrelsen tillhanda före 1 januari 2021

22. Övriga ärenden

23. Mötet avslutas.

Årsmöteshandlingar delas ut i början av mötet. Information om valberedningens förslag lämnas av sammankallande i valberedningen Annica Nordin, [javascript protected email address] tidigast två veckor innan mötet.

24 aug 2020